Month: oktober 2010

Perl CGI – Session en Cookie howto

Perl CGI – Session en Cookie howto

Inleiding –

Bijna 1 jaar terug, worstelde ik veel voor de uitvoering van sessie en cookie in Perl CGI-toepassing. Dus dacht om mijn werk met jullie allemaal delen.
Ik wilde het doen op mijn manier …

Aanname, is uw webserver bijvoorbeeld Apache ingesteld om CGI-scripts draaien

Step 1] Write Auth.pm Perl module –

Please simply copy following Auth.pm perl module for authentication using Session and Cookies…

[root@arun ~]# cat /var/application/module/Auth.pm

package Auth;

### Subroutine to authenticate user
sub  User
{
my ($ref_page) = (@_);
### Session information
my $sid = $ref_page->cookie(“APP_SID”) || undef;
my $session = CGI::Session->load(undef,$sid);
if ( $session->is_expired ) { print $ref_page->redirect(-location => ‘../arun.html’);}
elsif ( $session->is_empty) { print $ref_page->redirect(-location => ‘../arun.html’);}
else { print $ref_page->header();}
# don’t forget to create dir ‘/var/tmp’
# with proper ownership/permission
#$session = new CGI::Session(undef, $sid, {Directory=>’/var/tmp’});
#################################################
return($session->param(‘login_user’));
}

1;
[root@arun ~]#

Step 2] authe_me.pl –

authe_me.pl file is used to set cookies and verify username/password. You may use MySQL DB to store username and password.
In this case you have to this file…

[root@arun ~]# cat /var/application/www/cgi-bin/auth_me.pl
#!/usr/bin/perl

sub BEGIN
{
unshift (@INC, ‘/var/application/module/’);
}

use strict;
use warnings;
use CGI qw(:standard);
use CGI::Session;
use Auth; ## our module

### Header
########################
my $page = CGI->new();
##print $page->header();

##########
if ( $ENV{REQUEST_METHOD} eq “POST” )
{
my %form;
my $session_dir=”/var/tmp”;
my ($admin_user,$admin_password) = (“admin”,”arun123″);

foreach my $key (param()) { $form{$key} = param($key);}
##
if (($form{username}) && ($form{password}))
{

### Session Details ###
CGI::Session->name(“APP_SID”);
## Create new session
my $session = new CGI::Session(undef, undef, {Directory=>$session_dir});
## Set cookies
my $cookie = $page->cookie(-name=>$session->name(),-value=>$session->id(),-expires=>’+2h’,-path=>’/’);
## Store data in session variable and save it
$session->param(‘login_user’,$form{username}); # OR
##$session->param(-name=>’login_user’,-value=>$form{username});
$session->save_param($page, [“login_user”]);

## Session and Cookie expiration time is SAME.
$session->expire(“+2h”);
#### Session Details end ####

## if login successful redirect to main.pl else login page
if (($form{username} eq $admin_user) and ($form{password} eq $admin_password))
{ print $page->redirect(-location => ‘main.pl’,-cookie=>$cookie);}
else { print $page->redirect(-location => ‘../arun.html’); }
############################
} else { print $page->redirect(-location => ‘../arun.html’); }
}

[root@arun ~]#

Step 3] Create Login Page –

[root@arun ~]# cat /var/application/www/arun.html
<html>
<title>Arun Login Page</title>

<!– Form start –>
<table align=’center’ border=’1′>
<form method=”POST” action=”cgi-bin/auth_me.pl”>
<tr>
<td><label>Login</label></td>
<td><input name=”username” type=”text”></td>
</tr>
<tr>
<td><label>Password</label></td>
<td><input name=”password” type=”password”><br/></td>
</tr>
<tr>
<td><input value=”Submit” type=”submit”></td>
</tr>

</form>
</table>

</html>

[root@arun ~]#

Step 4] Create main page where Session and Cookie authentication verified – main.pl

[root@arun ~]# cat /var/application/www/cgi-bin/main.pl
#!/usr/bin/perl

sub BEGIN
{
unshift (@INC, ‘/var/application/module/’);
}

use strict;
use warnings;
use CGI qw(:standard);
use CGI::Session;
use Auth;

### Header
my $page = CGI->new();
## check authentication
my $login_name=Auth::User($page);
###
print $page->start_html( -title=>’Arun Main Page’);

print “<h3>This is Main Page</h3></br>”;
print “<br>Login Name – $login_name”;

#end
[root@arun ~]#

Step 5] Please access login page and try http://your_ipaddr/arun.html

Thank you,
Arun Bagul

Hoe te testen Netwerk performance en bandbreedte

Hoe te testen Netwerk performance en bandbreedte

Inleiding –

Netwerk latency en bandbreedte zijn de twee statistieken het meest waarschijnlijk van belang zijn wanneer u benchmark een netwerk. Hoewel de meeste diensten en producten reclame richt zich op bandbreedte, soms de latentie kan worden een belangrijke maatstaf.

** Wat is bandbreedte?

Bandbreedte (BW) in computer netwerken verwijst naar de gegevens die ondersteund wordt door een netwerkverbinding of interface. BW wordt gemeten in termen van bits per seconde (bps).

** Wat is netwerk latency?

Latency is een maat voor de vertraging ervaren in een systeem. Netwerk latency is gewoon gedefinieerd als de vertraging waargenomen als de gegevens doorgeeft van het ene punt naar het andere. Er zijn een aantal factoren die bijdragen aan het netwerk latency. Deze omvatten de overbrenging (medium van connectiviteit), Afstand, routers en computer hardware vertragingen.

Lijst van projecten gebruikt om netwerk performance en bandbreedte test –

1) bmon – bandbreedte monitor en de snelheid schatter, is de console gebaseerde, live BW
2) bwbar – bandbreedte verbruik in tekst en grafische opmaak
3) bwm-ng – Monitor van de Bandbreedte NG (Next Generation, live BW, console gebaseerd
4) dstat – dstat is een vervanging voor vmstat, iostat en ifstat.
5) iftop – Bandbreedtegebruik op een interface, console gebaseerd
6) iperf – Voer netwerk throughput testen weddenschap met twee hosts
7) ifstat – Verslag interface statistieken
8) cbm – Kleur Bandwidth Meter, console gebaseerd
9) etherape – Grafische netwerkverkeer browser
10) iptraf – Interactieve Kleurrijke IP LAN Monitor, console en GUI-gebaseerde
11) netmrg – Het is daemon gebaseerd, ondersteuning voor MySQL, verzamelt gegevens van apparaten.
12) nuttcp – Netwerk performance measurement tool
13) nepim

OPMERKING ~ Voor sommige van hen rpm of deb-pakketten zijn niet beschikbaar!

Stap 1] Hoe te installeren op Redhat / RHCE, CentOS gebaseerd systeem en Dibian gebaseerd systeem?

root@me:~# yum install netperf iperf nuttcp nepim lmbench

** Ubuntu –

root@me:~# apt-get install  bmon bwbar bwm-ng dstat cbm etherape iftop iperf ifstat iptraf netmrg

Stap 2] Hoe te gebruiken – bmon, bwm-ng, dstat, ifstat –

root@me:~# bmon

interface: lo at me.arun.world

#   Interface                RX Rate         RX #     TX Rate         TX #
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
me.arun.host (source: local)
0   lo                         0.00B            0       0.00B            0
1   eth0                       0.00B            0       0.00B            0
2   eth2                       0.00B            0       0.00B            0
3   vboxnet0                   0.00B            0       0.00B            0
4   pan0                       0.00B            0       0.00B            0
5   ppp0                      69.39KiB         61       7.49KiB         44

root@me:~# bwm-ng

bwm-ng v0.6 (probing every 0.500s), press ‘h’ for help
input: /proc/net/dev type: rate
\         iface                   Rx                   Tx                Total
==============================================================================
lo:           0.00 KB/s            0.00 KB/s            0.00 KB/s
eth0:           0.00 KB/s            0.00 KB/s            0.00 KB/s
eth2:           0.00 KB/s            0.00 KB/s            0.00 KB/s
ppp0:          64.39 KB/s            7.92 KB/s           72.31 KB/s
——————————————————————————
total:          64.39 KB/s            7.92 KB/s           72.31 KB/s

root@me:~# dstat
—-total-cpu-usage—- -dsk/total- -net/total- —paging– —system–
usr sys idl wai hiq siq| read  writ| recv  send|  in   out | int   csw
7   4  85   4   0   0| 281k  110k|   0     0 |   0     0 | 865  3013
8   4  88   0   0   0|   0     0 |7027B 1261B|   0     0 | 956  4505
8   5  86   0   0   0|   0     0 |  14k 1867B|   0     0 |1144  3332
9   5  86   0   1   0|   0     0 |  79k 2496B|   0     0 |1360  3366
18   8  74   0   0   0|   0     0 |  52k 6511B|   0     0 |1299  3618
8   6  85   0   1   0|   0     0 |  35k 5339B|   0     0 |1094  4231
6   4  90   0   0   0|   0     0 |   0  3164B|   0     0 | 953  2750 ^C
root@me:~#

root@me:~# ifstat
eth0                eth2                ppp0
KB/s in  KB/s out   KB/s in  KB/s out   KB/s in  KB/s out
0.00      0.00      0.00      0.00     95.73      4.31
0.00      0.00      0.00      0.00     67.93      8.17
0.00      0.00      0.00      0.00    106.77     13.70

** start “iperf” server on one host(A) and client on another host(B)- to measure Network throughput between two hosts.

* Host -A

root@me:~# iperf -s
————————————————————
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
————————————————————
[  4] local 192.168.0.1 port 5001 connected with 192.168.0.2 port 56171
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0-10.0 sec  9.11 GBytes  7.82 Gbits/sec

* Host -B
test@hostB:~$ iperf -c 192.168.0.1
————————————————————
Client connecting to 192.168.0.1, TCP port 5001
TCP window size: 49.5 KByte (default)
————————————————————
[  3] local 192.168.0.2 port 56171 connected with 192.168.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-10.0 sec  9.11 GBytes  7.82 Gbits/sec
test@hostB:~$

root@me:~# iftop
root@me:~# cbm

Thank you,
Arun Bagul